Подай сигнал
| 04/04/2023

БАОВК ще проведе общо събрание във Велико Търново

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ ще проведе годишно общо събрание във Велико Търново

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) ще проведе своето годишно общо събрание във Велико Търново на 8 април. Членовете на организацията ще отчетат дейността си за изминалата година и ще коментират актуалните цели за 2023 година.

Специален гост по време на срещата на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ ще бъде инж. Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново. Заедно със специалистите от организацията той ще коментира развитието на общината по отношение на енергийната ефективност, новите технологии и добрите практики в областта. 

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) цели да утвърди добрите практики в отрасъла, да осигури тяхното прилагане от членовете си и да създаде условия за качествена подготовка на кадрите с цел подпомагане и обучение по съответните направления с последващо доказване на придобитите от тях знания.

През последните години организацията работи активно за разработване и внасяне в компетентните държавни органи на съгласувани мнения, предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове в интерес на развитието на бранша. БАОВК цели и участие в определянето и провеждането на държавната политика в бранша, както и в процеса на хармонизация на българското законодателство в частта му, в която регулира обществените отношения в бранша, с това на Европейския съюз.

Една от основните цели на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) е да подпомогне решаването на задълбочаващия се проблем с липсата на квалифицирани кадри в бранша. Постигането й вече се реализира чрез лицензирания център за професионално обучение БАОВК, който е специализирано звено в структурата на асоциацията, имащо за цел да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на заетите в ОВК сектора, както и за преквалификация на възрастни и тяхната професионална адаптация към променящите се условия на бизнеса.

Свързани публикации

crossmenu