Подай сигнал
| 03/07/2023

Покана за общо събрание

Уважаеми членове на Сдружението,

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“, ЕИК: 206259403, със седалище и адрес на управление в град София, р-н „Кремиковци“, ул. „Околовръстен път“ 487, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“ на 08.04.2023 г. от 13,30 ч., което ще се проведе в хотел „Премиер“, град Велико Търново, улица „Сава Пенев“ № 1, при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения:

1. Разглеждане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 година; Проект на решение: Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 година.

2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2022 година; Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния Съвет за дейността им през 2022 година.

3. Приемане на Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2022г.; Проект на решение: Общото събрание приема Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2022 година във вида, в който му е представен. Същият да се обяви/ декларира в НСИ и в АВ - Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Упълномощава Председателите на Сдружението заедно или поотделно или чрез упълномощени от тях заедно или поотделно лица да подадат съответните декларации по предвидения в закона ред.

4. Разглеждане предложение за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението; Проект на решение: Общото събрание приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението;

5. Разглеждане предложение за промяна на броя на членовете на УС, освобождаване на членове на УС и за избор на нови членове на УС; Проект на решение: Общото събрание приема решение за промяна на броя на членовете на УС, освобождаване на членове на УС и за избор на нови членове на УС;

6. Приемане на нов Устав на Сдружението по предложение на Управителния Съвет; Проект на решение: Общото събрание приема нов Устав на Сдружението в редакцията, предложена от УС, в т.ч. във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на Сдружението и относно броя на членовете на УС.

7. Приемане на Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2023 година по предложение на Управителния Съвет; Проект на решение: Общото събрание приема Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2023 г. по предложение на Управителния Съвет.

8. Разглеждане на предложение за бюджет на Сдружението за 2023 година; Проект на решение: Общото събрание приема бюджет на Сдружението за 2023 г. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 от Устава на Сдружението, Общото събранието на Сдружението ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Вижте повече:

Свързани публикации

crossmenu