Подай сигнал
| 12/12/2023

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми членове на Сдружението,

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“, ЕИК: 206259403, със седалище и адрес на управление в град София, район „Лозенец“, п.к.1421, бул. „Черни връх“ № 20, вход А, партер, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“ на  19.01.2024 г. от 10,00 ч., което ще се проведе в зала на Българска Търговско-Промишлена Палата /БТПП/, находяща се в град София, п.к. 1058, ул. Искър“ № 9, при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения:

1. Разглеждане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2023 година; Проект на решение: Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2023 година.

2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 година; Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния Съвет за дейността им през 2023 година.

3. Приемане на Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2023г.; Проект на решение: Общото събрание приема Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2023 година във вида, в който му е представен. Същият да се обяви/ декларира в НСИ и в АВ - Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Упълномощава Председателите на Сдружението заедно или поотделно или чрез упълномощени от тях заедно или поотделно лица да подадат съответните декларации по предвидения в закона ред.

4. Разглеждане предложение за промяна на броя на членовете на УС, освобождаване на членове на УС и за избор на нови членове на УС; Проект на решение: Общото събрание приема решение за промяна на броя на членовете на УС, освобождаване на членове на УС и за избор на нови членове на УС;

5. Приемане на нов Устав на Сдружението по предложение на Управителния Съвет; Проект на решение: Общото събрание приема нов Устав на Сдружението в редакцията, предложена от Управителния съвет, в т.ч. и относно броя на членовете на УС.

6. Приемане на Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2024 година по предложение на Управителния Съвет; Проект на решение: Общото събрание приема Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2024 г. по предложение на Управителния Съвет.

7. Разглеждане на предложение за бюджет на Сдружението за 2024 година; Проект на решение: Общото събрание приема бюджет на Сдружението за 2024 година.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 от Устава на Сдружението, Общото събранието на Сдружението ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Тази покана е поставена на 12.12.2023г. на интернет сайта на сдружението, https://baovk.bg, както и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението в град София, район „Лозенец“, п.к.1421, бул. „Черни връх“ № 20, вход А, партер, съгласно чл.25, ал.3 от Устава на Сдружението, от членовете на Управителния съвет Мартин Арнаудов и Стефан Георгиев.

Свързани публикации

crossmenu