БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ,
ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛАЦИЯ И
КЛИМАТИЗАЦИЯ

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ,
ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛАЦИЯ И
КЛИМАТИЗАЦИЯ

За нас

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ (БАОВК) е организация в частна полза, учредена с цел да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред национални и международни организации в процедури по изготвяне и актуализация на нормативната база. БАОВК ще се ангажира с внасянето на съгласувани мнения, предложения и становища по действащи нормативни актове, както и проекти на нови в интерес на развитието на бранша.
БАОВК е създадена от професионалисти в ОВК индустрията, за да осигури високо качество на услугите, предоставяни от членовете ѝ при проектиране и изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация на самостоятелни жилища, обществени сгради и индустриални обекти.
Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са елементи на техническата инфраструктура и като такива са обект на законови регулации както по време на изграждането ѝ, така и при ситуации на промяна по време на експлоатацията им. Това налага необходимостта от професионална намеса на технически правоспособни лица в съответствие със законовите изисквания и нормативни разпоредби.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ цели да утвърди добрите практики в отрасъла, да осигури тяхното прилагане от членовете си и да създаде условия за повишаване качеството на подготовка на кадрите с цел подпомагане и обучение по съответните направления в специализирани обучителни центрове с последващо доказване на придобитите от тях знания.

modern-building-nadir-shoot

За нас

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ (БАОВК) е организация в частна полза, учредена с цел да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред национални и международни организации в процедури по изготвяне и актуализация на нормативната база. БАОВК ще се ангажира с внасянето на съгласувани мнения, предложения и становища по действащи нормативни актове, както и проекти на нови в интерес на развитието на бранша.
БАОВК е създадена от професионалисти в ОВК индустрията, за да осигури високо качество на услугите, предоставяни от членовете ѝ при проектиране и изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация на самостоятелни жилища, обществени сгради и индустриални обекти.
Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са елементи на техническата инфраструктура и като такива са обект на законови регулации както по време на изграждането ѝ, така и при ситуации на промяна по време на експлоатацията им. Това налага необходимостта от професионална намеса на технически правоспособни лица в съответствие със законовите изисквания и нормативни разпоредби.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ цели да утвърди добрите практики в отрасъла, да осигури тяхното прилагане от членовете си и да създаде условия за повишаване качеството на подготовка на кадрите с цел подпомагане и обучение по съответните направления в специализирани обучителни центрове с последващо доказване на придобитите от тях знания.

modern-building-nadir-shoot

Модернизация

Иновативен подход

Вярваме, че модернизацията и развитието на иновации в бранша биха допринесли значително за привличането на инвестиции и биха спомогнали за утвърждаването му на международните пазари, затова подкрепяме активно обмена на иновативни практики и развитието на знания, както и установяването на връзки със сродни организации в чужбина. Подкрепяме дейността на членовете си чрез предоставяне на информация за пазарните възможности в страната и чужбина, участие в национални и международни прояви и мероприятия от съвместен интерес, организиране на работни срещи и семинари, осигуряване на компетентни юридически и професионални консултации.

Light bulb lamps
Diversity People Seminar Learning Cityscape Concept

Една от основните цели на БАОВК е тясно партньорство както с представители от бранша и частни инвеститори, така и с други браншови организации, камари и представители на властта за цялостно преразглеждане и актуализация на действащите към момента нормативни актове. Основен приоритет на БАОВК е постоянното сътрудничество с представители на академичните и проектантски среди, които представляват бранша отопление, вентилация и климатизация (ОВК).

Дейности

Основните цели на БАОВК са:
01
Да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред държавни, обществени и международни органи и организации и пред други органи, институции и юридически лица при вземане на решения, отнасящи се до интересите на бранша и при изготвяне на съответната нормативна база
01
Да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред държавни, обществени и международни органи и организации и пред други органи, институции и юридически лица при вземане на решения, отнасящи се до интересите на бранша и при изготвяне на съответната нормативна база
02
Да осигурява високо качество на услугите, предоставяни от членовете си в бранша
02
Да осигурява високо качество на услугите, предоставяни от членовете си в бранша
03
Да съдейства за развитието на бранша и да подпомага членовете си при модернизацията на предприятията и при осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на съвременно техническо и технологично равнище
03
Да съдейства за развитието на бранша и да подпомага членовете си при модернизацията на предприятията и при осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на съвременно техническо и технологично равнище
04
Да подпомага своите членове в стремежа им да се утвърждават на международните пазари
04
Да подпомага своите членове в стремежа им да се утвърждават на международните пазари
05
Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове
05
Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове
06
Да съдейства за привличането на инвестиции от чуждестранни източници за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество
06
Да съдейства за привличането на инвестиции от чуждестранни източници за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество
07
Да създава условия за повишаване на качеството на подготовка на кадрите в отрасъла с цел подпомагане и обучение по съответните направления в съответните обучителни центрове
07
Да създава условия за повишаване на качеството на подготовка на кадрите в отрасъла с цел подпомагане и обучение по съответните направления в съответните обучителни центрове
08
Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентоспособност и технологично ниво за заемането на пазарни ниши с нови продукти
08
Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентоспособност и технологично ниво за заемането на пазарни ниши с нови продукти
09
Да утвърждава добри практики в отрасъла и да осигурява тяхното прилагане от членовете си
09
Да утвърждава добри практики в отрасъла и да осигурява тяхното прилагане от членовете си
10
Да насърчава иновативността в сектора и да подпомага своите членове в тази насока
10
Да насърчава иновативността в сектора и да подпомага своите членове в тази насока
11
Да създава и утвърждава модерни икономически отношения в бранша, базирани на постиженията на науката и техниката, както и на лоялните конкурентни практики
11
Да създава и утвърждава модерни икономически отношения в бранша, базирани на постиженията на науката и техниката, както и на лоялните конкурентни практики
12
Да оказва подкрепа за ефективната и прозрачна, лоялна конкуренция и коректните делови отношения в бранша
12
Да оказва подкрепа за ефективната и прозрачна, лоялна конкуренция и коректните делови отношения в бранша
13
Да подпомага доброволното уреждане на възникнали спорове между свои членове
13
Да подпомага доброволното уреждане на възникнали спорове между свои членове
14
Да създаде единен регистър на техническите лица и упражняващи дейност, свързана с ОВК
14
Да създаде единен регистър на техническите лица и упражняващи дейност, свързана с ОВК

Средствата, които БАОВК ще използва за постигане на тези цели, са:

01

Разработване и внасяне в компетентните държавни органи на съгласувани мнения, предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове в интерес на развитието на бранша

02

Участие в определянето и провеждането на държавната политика в бранша, както и в процеса на хармонизация на българското законодателство в частта му, в която регулира обществените отношения в бранша, с това на Европейския съюз

03

Осъществяване на контакти и провеждане на консултации с компетентните държавни органи и местните власти с цел защита правата и интересите на членовете си

04

Предприемане на инициативи за защита правата и интересите на членовете си при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи

05

Организиране и провеждане на работни срещи, семинари и конференции, реализиране на различни форми на реклама, провеждане на разяснителни кампании, привличане на експерти и специалисти при решаване на въпроси от значение за дейността на членовете си

06

Участие в консултантски съвети и форуми, в национални и международни прояви и мероприятия от съвместен интерес, контакти за обмяна на опит

07

Организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на специалисти в сектора

08

Участие в разработването на стратегии, анализи, програми, становища, правила и производствени практики в бранша

09

Подпомагане дейността на членовете си чрез предоставяне на информация за пазарните възможности в страната и чужбина, даване на референции и препоръки, осигуряване на компетентни юридически и професионални консултации

10

Събиране и разпространение на информация за новостите и тенденциите в бранша

11

Установяване на връзки със сродни организации в чужбина, участие и организиране на делови срещи на членовете с делови кръгове в чужбина, международни конференции, симпозиуми, специализирани изложби и презентации в страната и чужбина

12

Подпомагане на обмена на иновативни практики и развитието на знания чрез проучване, изучаване и адаптиране на добри практики за прилагане на отговорен бизнес от членовете на БАОВК

13

Всякакви други дейности, които не противоречат на действащото законодателство на Република България и на целите на БАОВК

Членство

Членове на БАОВК могат да бъдат местни или чуждестранни юридически лица, както и дееспособни физически лица, които развиват стопанска или нестопанска дейност в областта на проектирането, търговията, изграждането, монтажа, въвеждането в експлоатация, сервиза на системи инсталации и техника за отопление, вентилация и климатизация, както и съпътстващите ги производства дейности и услуги, включително и лица, които имат заслуги за развитието на бранша.
Лицата следва да споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, да спазват устава и решенията, както и да заплащат членския си внос.
Приемането на нов член на БАОВК става въз основа на писмена молба до управителния съвет, който я разглежда на свое редовно или извънредно заседание.


Сума на членския внос:
Aсоцииран член: 400 лв.
Пълноправен член: 700 лв.


Начин на плащане на членския внос:
по банков път – ежемесечно/годишно


Срок на приемане:
1 месец след одобрение на заявлението на кандидата

Членство

Членове на БАОВК могат да бъдат местни или чуждестранни юридически лица, както и дееспособни физически лица, които развиват стопанска или нестопанска дейност в областта на проектирането, търговията, изграждането, монтажа, въвеждането в експлоатация, сервиза на системи инсталации и техника за отопление, вентилация и климатизация, както и съпътстващите ги производства дейности и услуги, включително и лица, които имат заслуги за развитието на бранша.
Лицата следва да споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, да спазват устава и решенията, както и да заплащат членския си внос.
Приемането на нов член на БАОВК става въз основа на писмена молба до управителния съвет, който я разглежда на свое редовно или извънредно заседание.


Сума на членския внос:
Aсоцииран член: 400 лв.
Пълноправен член: 700 лв.


Начин на плащане на членския внос:
по банков път – ежемесечно/годишно


Срок на приемане:
1 месец след одобрение на заявлението на кандидата

Членове
на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
Мартин Арнаудов
Стефан Георгиев
Теодор Петков
Венцислав Димитров
Людмил Цветков
0
Брой членове
0
Акредитирани преподаватели
0
Проведени обучения
0
Обучителни центрове
ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

  ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

   Документи

   НАРЕДБА№ 15 ОТ28 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОСИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕНАТОПЛИННАЕНЕРГИЯ

   Актуално
   НОВИНИ

   Обучителен център

   В тази секция можете да намерите актуалните предложения за обучения в сферата на ОВК индустрията, насочени както към търговски специалисти, така и към технически лица.