Подай сигнал

Цели и дейности

Една от основните цели на БАОВК е тясно партньорство както с представители от бранша и частни инвеститори, така и с други браншови организации, камари и представители на властта за цялостно преразглеждане и актуализация на действащите към момента нормативни актове. Основен приоритет на БАОВК е постоянното сътрудничество с представители на академичните и проектантски среди, които представляват бранша отопление, вентилация и климатизация (ОВК).

Основни цели

 • Да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред държавни, обществени и международни органи и организации и пред други органи, институции и юридически лица при вземане на решения, отнасящи се до интересите на бранша и при изготвяне на съответната нормативна база
 • Да осигурява високо качество на услугите, предоставяни от членовете си в бранша
 • Да съдейства за развитието на бранша и да подпомага членовете си при модернизацията на предприятията и при осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на съвременно техническо и технологично равнище
 • Да подпомага своите членове в стремежа им да се утвърждават на международните пазари
 • Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове
 • Да съдейства за привличането на инвестиции от чуждестранни източници за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество
 • Да създава условия за повишаване на качеството на подготовка на кадрите в отрасъла с цел подпомагане и обучение по съответните направления в съответните обучителни центрове
 • Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентоспособност и технологично ниво за заемането на пазарни ниши с нови продукти
 • Да утвърждава добри практики в отрасъла и да осигурява тяхното прилагане от членовете си
 • Да насърчава иновативността в сектора и да подпомага своите членове в тази насока
 • Да създава и утвърждава модерни икономически отношения в бранша, базирани на постиженията на науката и техниката, както и на лоялните конкурентни практики
 • Да оказва подкрепа за ефективната и прозрачна, лоялна конкуренция и коректните делови отношения в бранша
 • Да подпомага доброволното уреждане на възникнали спорове между свои членове
 • Да създаде единен регистър на техническите лица и упражняващи дейност, свързана с ОВК

Инструментите и дейностите, които ще използваме за постигането на целите ни

01
Разработване и внасяне в компетентните държавни органи на съгласувани мнения, предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове в интерес на развитието на бранша
02
Участие в определянето и провеждането на държавната политика в бранша, както и в процеса на хармонизация на българското законодателство в частта му, в която регулира обществените отношения в бранша, с това на Европейския съюз
03
Осъществяване на контакти и провеждане на консултации с компетентните държавни органи и местните власти с цел защита правата и интересите на членовете си
04
Предприемане на инициативи за защита правата и интересите на членовете си при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи
05
Организиране и провеждане на работни срещи, семинари и конференции, реализиране на различни форми на реклама, провеждане на разяснителни кампании, привличане на експерти и специалисти при решаване на въпроси от значение за дейността на членовете си
06
Участие в консултантски съвети и форуми, в национални и международни прояви и мероприятия от съвместен интерес, контакти за обмяна на опит
07
Организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на специалисти в сектора
08
Участие в разработването на стратегии, анализи, програми, становища, правила и производствени практики в бранша
09
Подпомагане дейността на членовете си чрез предоставяне на информация за пазарните възможности в страната и чужбина, даване на референции и препоръки, осигуряване на компетентни юридически и професионални консултации
10
Установяване на връзки със сродни организации в чужбина, участие и организиране на делови срещи на членовете с делови кръгове в чужбина, международни конференции, симпозиуми, специализирани изложби и презентации в страната и чужбина
11
Подпомагане на обмена на иновативни практики и развитието на знания чрез проучване, изучаване и адаптиране на добри практики за прилагане на отговорен бизнес от членовете на БАОВК
12
Събиране и разпространение на информация за новостите и тенденциите в бранша и всякакви други дейности, които не противоречат на действащото законодателство на Република България и на целите на БАОВК
crossmenu